Marathi Barakhadi (PDF+Image+Chart) | मराठी बाराखडी

नमस्कार मित्रांनो, आजच्या लेखामध्ये आपण मराठी भाषेमध्ये वापरले जाणारे जे वर्ण, व्यंजन, अक्षर, बाराखडी, Marathi To English Barakhadi Chart PDF, इत्यादि सर्व गोष्टींची माहिती आजच्या या लेखामध्ये पाहणार आहोत त्याचप्रमाणे. बाराखडी पीडीएफ चार्ट देखील तुम्हाला या लेखात मिळणार आहेत.

आपले विचार भावना दुसर् यांना कळावे म्हणून ते आपल्या भाषेत सोप्या भाषेत आपण सांगतो किंवा लिहून कळतो. आपले विचार इतरांना जसे कळले पाहिजे असे कळले पाहिजे. तसेच इतरांचे विचारदेखील आपल्याला कळले पाहिजे. त्यासाठी आपली भाषा ही विशिष्ट पद्धतीने बोलली गेली पाहिजे त्याचप्रमाणे. दिल्लीदेखील गेली पाहिजे. त्यासाठी भाषेचा उपयोग बिनचूक होणं गरजेचं आहे. भाषेचं महत्व समजावून घेतलं की भाषेचा बिनचुकपणाचे महत्त्व देखील लक्षात येत. त्यामुळे भाषा ही मानवाची निर्मिती आहे. माती निर्मिली देवांनी चित उघडा निर्मिला तो मानवाने. कापूस ही दैवी सृष्टि पण कापड ही मानवी सृष्टी होईल. शिला हि सरकारची करणी पण मूळ. हि मानवाची.

वर्ण कशाला म्हणतात?

आपल्या तोंडावाटे बाहेर पडलेल्या मूलध्वनींना वर्ण असे म्हणतो. हें जे ध्वनी. असता ते हवेत विरतात आणि नाहीसे होतात ते नष्ट होऊ नये म्हणून आपण त्यांना लिहून ठेवतो.(आपण ते रंगाने म्हणजे वर्णाने लिहून ठेवत असतो म्हणून त्यांनावरून असे म्हणतो.) लिहून ठेवल्यामुळे हे ध्वनी नाश पावत नाहीत. ते कायम टिकून राहतात म्हणून त्यांना अ-क्षर म्हणजे न पावणारे असे म्हणतात.

वर्णमाला

आपल्या मराठी भाषेमध्ये खालीलप्रमाणे वर्णमाला आहे.

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

त् थ् द् ध् न्

प् फ् ब् भ् म्

य् र् ल् व् श् ष् स् र् ळ्

वर्ण

12 वर्णांना (‘अ’पासून ‘औ’पर्यंतच्या) स्वर असे म्हटले जाते.

  1. स्वर –

स्वृ म्हणजे उच्चार करणे, म्हणजे ध्वनी करणे. स्वर म्हणजे नुसते सूर असतात.

2. स्वरादी

‘अं’ व ‘अः’ या 2 वर्णांना स्वरादी अस म्हणतात. यात अनुस्वार (-ं) व विसर्ग (:) असे 2 उच्चार आहेत.

उदा. – ‘अंगण’ या शब्दात अ + अनुस्वार = अं

‘शंकर’ या शब्दात श् + अ + अनुस्वार

‘किंकर’ या शब्दात क् + इ + अनुस्वार

‘मनःस्थिती’ या शब्दात न् + अ + विसर्ग = नः

‘दुःख’ या शब्दात द् + उ + विसर्ग = दुः

अनुस्वार

अनुस्वाराचा उच्चार स्पष्ट व खणखणीत होत असतो. असे काही शब्द आहेत. उदा. आंबा, उंट, गंगा, घंटा, इंधन इत्यादी.

विसर्ग

विसर्ग याचा अर्थ श्वास सोडणे असा होतो. विसर्गाचा उच्चार ‘हू’ या वर्णाला थोडा हिसका देऊन केलेल्या उच्चारासारखा आहे.

3. नवे स्वरादी

English भाषेचा संपर्क आल्यानंतर त्या भाषेचा प्रभाव मराठी भाषेवर पडला आहे. काही English शब्द मराठी भाषेत आले आणि मिसळून गेले. उदा. बॅग, ऑगस्ट, बॅट, बॉल, ऑक्टोबर, ऑफिस, फॅशन इत्यादी. त्यामुळे ‘ॲ’ व ‘ऑ’ हे 2 स्वरादी मराठी भाषेमध्ये आले आहेत.

4. मराठी व्यंजन

‘क्, ख्….पासून ह्, ळ्’पर्यंतचे मराठी वर्णमालेमधील वर्ण व्यंजने आहेत. ज्यांचा स्वतंत्र पणे उच्चार करता येऊ शकत नाही, त्यांना व्यंजने हे असं म्हटलं जातं. ही अपूर्ण उच्चाराची असतात म्हणून त्यांना पाय मोडून लिहिल जात.

Marathi Alphabets | मराठी व्यंजन Chart


ka

kha

ga

gha

ca

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya
Marathi Vyanjan In English | Marathi Cuisine in English

अक्षरे

पूर्ण उच्चारलेले वर्ण म्हणजेच अक्षरे. अ, आ, इ, ई, उ वगैरे स्वर पूर्ण उच्चारांचे आहेत. क्, ख्, ग्, घ् ही व्यंजने अपूर्ण उच्चारांची आहे. त्यामध्ये अ मिसळून क, ख, ग, ही अक्षरे होतात. अक्षरे म्हणजेच सर्व स्वर आणि स्वरयुक्त व्यंजने.

बाराखडी

व्यंजनामध्ये स्वर मिळवून अक्षर बनते. प्रत्येक व्यंजनात अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ हे 10 स्वर व अं, अः यांची चिन्हे मिळवून 12 अक्षरे तयार करतो. त्यांना ‘बाराक्षरी’ किंवा ‘बाराखडी’ असे म्हणतो.

उदा.

मराठी इंग्रजी बाराखडी | English and Marathi Barakhadi

वर्णअंअः
चिन्हेि
बाराखडीक काकिकीकुकूकेकैकोकौकंकः

मराठी बाराखडी Chart

Marathi barakhadi Chart

मराठी इंग्रजी बाराखडी अ, आ, इ, ई


a

aa

i

ee

u

oo

e

ai

o

au
अं
am
अः
ah

ka

kha

ga

gha

ca

cha

ja

jha
त्र
tr

ta

tha

da

dha

na

ta

tha

da

dha

na

pa

pha

ba

bha

ma

ya

ra

la

va

sha

sha

sa

ha

la
क्ष
ksha
ज्ञ
Dnya
   
A, Aa, E, Ee Marathi Barakhadi

Marathi Barakhadi Chart With Pictures

Marathi Barakhadi Chart With Pictures

Marathi Barakhadi Chart PDF

Full Barakhadi in Marathi | K, Kaa, Ki Marathi Barakhadi


ka
का
kaa
कि
ki
की
kee
कु
ku
कू
koo
के
ke
कै
kai
को
ko
कौ
kau
कं
kam
कः
kah

kha
खा
khaa
खि
khi
खी
khee
खु
khu
खू
khoo
खे
khe
खै
khai
खो
kho
खौ
khau
खं
kham
खः
khah

ga
गा
gaa
गि
gi
गी
gee
गु
gu
गू
goo
गे
ge
गै
gai
गो
go
गौ
gau
गं
gam
गः
gah

gha
घा
ghaa
घि
ghi
घी
ghee
घु
ghu
घू
ghoo
घे
ghe
घै
ghai
घो
gho
घौ
ghau
घं
gham
घः
ghah

cha
चा
chaa
चि
chi
ची
chee
चु
chu
चू
choo
चे
che
चै
chai
चो
cho
चौ
chau
चं
cham
चः
chah

chha
छा
chhaa
छि
chhi
छी
chhee
छु
chhu
छू
chhoo
छे
chhe
छै
chhai
छो
chho
छौ
chhou
छं
chham
छः
chhah

ja
जा
jaa
जि
ji
जी
jee
जु
ju
जू
joo
जे
je
जै
jai
जो
jo
जौ
jau
जं
jam
जः
jah

jha
झा
jhaa
झि
jhi
झी
jhee
झु
jhu
झू
jhoo
झे
jhe
झै
jhai
झो
jho
झौ
jhau
झं
jham
झः
jhah
त्र
tra
त्रा
traa
त्रि
tri
त्री
tree
त्रु
tru
त्रू
troo
त्रे
tre
त्रै
trai
त्रो
tro
ञौ
trau
ञं
tram
ञः
trah

ta
टा
taa
टि
ti
टी
tee
टु
tu
टू
too
टे
te
टै
tai
टो
to
टौ
tau
टं
tam
टः
tah

tha
ठा
thaa
ठि
thi
ठी
thee
ठु
thu
ठू
thoo
ठे
the
ठै
thai
ठो
tho
ठौ
thau
ठं
tham
ठः
thah

da
डा
daa
डि
di
डी
dee
डु
du
डू
doo
डे
de
डै
dai
डो
do
डौ
dau
डं
dam
डः
dah

dha
ढा
dhaa
ढि
dhi
ढी
dhee
ढु
dhu
ढू
dhoo
ढे
dhe
ढै
dhai
ढो
dhao
ढौ
dhau
ढं
dham
ढः
dhah

na
णा
naa
णि
ni
णी
nee
णु
nu
णू
noo
णे
ne
णै
nai
णो
no
णौ
nau
णं
nam
णः
nah

ta
ता
taa
ति
ti
ती
tee
तु
tu
तू
too
ते
te
तै
tai
तो
to
तौ
tau
तं
tam
तः
tah

tha
था
thaa
थि
thi
थी
thee
थु
thu
थू
thoo
थे
the
थै
thai
थो
tho
थौ
thau
थं
tham
थः
thah

da
दा
daa
दि
di
दी
dee
दु
du
दू
doo
दे
de
दै
dai
दो
do
दौ
dau
दं
dam
दः
dah

Dha
धा
dhaa
धि
dhi
धी
dhee
धु
dhu
धू
dhoo
धे
dhe
धै
dhai
धो
dho
धौ
dhau
धं
dham
धः
dhah

na
ना
naa
नि
ni
नी
nee
नु
nu
नू
noo
ने
ne
नै
nai
नो
no
नौ
nau
नं
nam
नः
nah

pa
पा
paa
पि
pi
पी
pee
पु
pu
पू
poo
पे
pe
पै
pai
पो
po
पौ
pau
पं
pam
पः
pah

pha
फा
phaa
फि
phi
फी
phee
फु
phu
फू
phoo
फे
phe
फै
pahi
फो
pho
फौ
phau
फं
pham
फः
phah

ba
बा
baa
बि
bi
बी
bee
बु
bu
बू
boo
बे
be
बै
bai
बो
bo
बौ
bau
बं
bam
बः
bah

bha
भा
bhaa
भि
bhi
भी
bhee
भु
bhu
भू
bhoo
भे
bhe
भै
bhai
भो
bho
भौ
bhau
भं
bham
भः
bhah

ma
मा
maa
मि
mi
मी
mee
मु
mu
मू
moo
मे
me
मै
mai
मो
mo
मौ
mau
मं
mam
मः
mah

ya
या
yaa
यि
yi
यी
yee
यु
yu
यू
yoo
ये
ye
यै
yai
यो
yo
यौ
yau
यं
yam
यः
yah

ra
रा
raa
रि
ri
री
ree
रु
ru
रू
roo
रे
re
रै
rai
रो
ro
रौ
rau
रं
ram
रः
rah

la
ला
laa
लि
li
ली
lee
लु
lu
लू
loo
ले
le
लै
lai
लो
lo
लौ
lau
लं
lam
लः
lah

va
वा
vaa
वि
vi
वी
vee
वु
vu
वू
voo
वे
ve
वै
vai
वो
vo
वौ
vau
वं
vam
वः
vah

sha
शा
shaa
शि
shi
शी
shee
शु
shu
शू
shoo
शे
she
शै
shai
शो
शो
शौ
shau
शं
sham
शः
shah

sa
सा
saa
सि
si
सी
see
सु
su
सू
soo
से
se
सै
sai
सो
so
सौ
sau
सं
sam
सः
sah

ha
हा
haa
हि
hi
ही
hee
हु
hu
हू
hoo
हे
he
है
hai
हो
ho
हौ
hau
हं
ham
हः
hah

la
ळा
laa
ळि
li
ळी
lee
ळु
lu
ळू
loo
ळे
le
ळै
lai
ळो
lo
ळौ
lou
ळं
lam
ळः
lah
क्ष
Ksha
क्षा
kshaa
क्षि
kshi
क्षी
kshee
क्षु
kshu
क्षू
kshoo
क्षे
kshe
क्षै
kshai
क्षो
ksho
क्षौ
kshau
क्षं
ksham
क्षः
kshah
ज्ञ
dnya
ज्ञा
dnyaa
ज्ञि
Dnyi
ज्ञी
Dnyee
ज्ञु
dnyu
ज्ञू
dnyoo
ज्ञे
dnye
ज्ञै
dnyai
ज्ञो
dnyo
ज्ञौ
dnyau
ज्ञं
dnyam
ज्ञः
dnyah
मराठी बाराखडी क, का, कि

Marathi To English Barakhadi Chart PDF | Marathi To English Barakhadi Chart PDF

व्याकरण म्हणजे काय? आणि त्याची आवश्यकता काय?

भाषेचा उपयोग करताना जर आपल्याकडून चुका झाल्या तर त्या आपल्याला खटकतात. जसे की त्याने ग्रंथ वाचला. त्याने पुस्तक वाचले अशा ठराविक पद्धतीनेच आपण बोला. हवी असते. त्याऐवजी तो पुस्तक वाचला. त्याने ग्रंथ वाचतो. अशा पद्धतीने जर बोललो तर ते चुकीचे वाटते. भाषेची देवाण घेवाण. म्हणजे भाषेचा व्यवहार व्यव. स्थित पद्धतीने चालावा यासाठी काही नियम ठरवण्यात आलेले आहे. त्या नियमांना व्याकरण असे म्हणतात.

Also Read

Leave a comment